Tennis, World Group

Freitag, 06.März
Freitag, 10.Juli
Freitag, 18.September
Freitag, 05.März
Freitag, 17.September
Freitag, 03.Dezember
Freitag, 04.März
Donnerstag, 07.Juli
Freitag, 08.Juli
Freitag, 02.Dezember
Freitag, 10.Februar
Freitag, 06.April
Freitag, 14.September
Freitag, 01.Februar
Freitag, 05.April
Freitag, 13.September
Freitag, 15.November
Freitag, 31.Januar
Freitag, 04.April
Freitag, 12.September
Freitag, 21.November
Freitag, 27.November
Freitag, 25.November
Freitag, 03.Februar