Shenzhen Doppel, China logo Tennis, Shenzhen Doppel, China